Integracja Niebieskie Zabrze

Kampania Społeczna informacyjno edukacyjna „Nie­bieskie Zabrze" jest kontynuacją licznych inicjatyw Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 i Stowarzyszenia KONTAKT podjętych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze. W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

 Cele kampanii „Niebieskie Zabrze”:

  • Uświa­do­mie­nie od­bior­com nie tylko istoty autyzmu, ale również wezwanie do dzia­ła­nia oraz prze­ciw­dzia­ła­nie wy­klu­cze­niu spo­łecz­ne­mu osób do­tknię­tych tym za­bu­rze­niem oraz ich rodzin.
  • Pro­pa­go­wa­nie wiedzy na temat autyzmu w śro­do­wi­sku lokalnym poprzez in­for­mo­wa­nie o pierw­szych objawach mogących świad­czyć o za­bu­rze­niach roz­wo­jo­wych oraz o spo­so­bach re­ago­wa­nia na za­cho­wa­nia trudne mogące wystąpić u osób do­tknię­tych autyzmem.
  • In­for­mo­wa­nie o formach i moż­li­wo­ściach pomocy dla dziecka z autyzmem do­stęp­nych na terenie miasta Zabrze.
  • Pro­pa­go­wa­nie wiedzy na temat autyzmu w szkołach masowych poprzez po­ga­dan­ki i pre­zen­ta­cje na lekcjach wy­cho­waw­czych.
  • Pro­wa­dze­nie cyklu in­no­wa­cyj­nych zajęć z zakresu Treningu Umie­jęt­no­ści Sz­kol­nych dla dzieci z autyzmem roz­po­czy­na­ją­cych naukę w szkole masowej, in­te­gra­cyj­nej, spe­cjal­nej.
  • Pro­pa­go­wa­nie twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych na terenie Zabrza.

W projekcie uczestniczą uczniowie wraz z wychowawcami:

SP 6:
Klasa IIa  -  mgr Iwona Stefaniak, mgr Agnieszka Maciąg
Klasa III a – mgr Izabela Kostrzewa
Klasa V c – mgr Anna Donocik             

SP 41 S:
mgr Aldona Żmuda
mgr Agnieszka Kazimierska – Bauerek
przedszkolaki oraz uczniowie klas I, II, VI

Więcej informacji...