Integracja z DPS

Projekt jest formą aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.
Nauczyciele - eksperci w danej dziedzinie wraz z grupą (przygotowanych do integracyjnych zajęć warsztatowych) uczniów w porozumieniu z dyrekcją DPS-u, przygotują plan spotkań . Miejsce warsztatów to szkoła lub DPS w zależności od specyfiki i charakteru spotkania.
W ramach projektu odbędą się cykliczne spotkania warsztatowe uczniów, nauczycieli i osób starszych. Warsztaty oraz pomoce dydaktyczne i potrzebne materiały będą starannie przygotowane przez nauczycieli prowadzących – ekspertów w danej dziedzinie.

Tematyka spotkań warsztatowych skupiałaby się wokół takich dziedzin jak:
- zajęcia artystyczne (plastyczno-muzyczne), arteterapia i muzykoterapia,
- zajęcia integracyjne (trening interpersonalny) i socjoterapeutyczne,
-zajęcia komputerowe (usprawnianie funkcji poznawczych, myślenia, procesu analizy i syntezy, kształtowanie procesu spostrzegania oraz stymulacji do samodzielnego działania).

 W trakcie spotkań będziemy pracować nad rozwojem osobistym, wyrażeniem swoich emocji
i uczuć, kształtowaniem wyobraźni, a także na koncentracji uwagi i pamięci, motywacji do aktywności i rozwoju zainteresowań w kontakcie z nowymi osobami i nowymi miejscami.