"Mali Odkrywcy"

Innowacja  "Mali Odkrywcy" zatwierdzona do realizacji  przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Zostanie nią objęta obecna klasa Ia, począwszy od roku szkolnego 2016/2017, aż do 2018/2019. Autorem innowacji, a także osobą odpowiedzialną za realizację jej założeń jest wychowawczyni Izabela Kostrzewa.
Inspiracją do napisania niniejszej innowacji był udział w projekcie mobilności JOB SHADOWING IN ACTION realizowanym w ramach Erazmusa Plus oraz obserwacji pracy szkoły Escola Fedac Prats  w Prats de Lluçanès w Hiszpanii. Możliwość porównania metod i form pracy, a częściowo także treści programowych w naszej szkole ze szkołą w Hiszpanii była przyczyną wielu przemyśleń związanych przede wszystkim z analizą własnego warsztatu pracy, predyspozycji zawodowych, metod i form nauczania, możliwości wprowadzenia pewnych modyfikacji w pracy z dziećmi. Pobyt w Hiszpanii i obserwacja tamtejszych nauczycieli przyczyniły się do zweryfikowania pewnych utartych schematów, których się trzymałam, innego spojrzenia na dziecko (ucznia), rodzica – jako partnera w nauczaniu, a także sam proces dydaktyczny.

"Mali Odkrywcy"

Innowacja  "Mali Odkrywcy" zatwierdzona do realizacji  przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Zostanie nią objęta obecna klasa Ia, począwszy od roku szkolnego 2016/2017, aż do 2018/2019. Autorem innowacji, a także osobą odpowiedzialną za realizację jej założeń jest wychowawczyni Izabela Kostrzewa.
Inspiracją do napisania niniejszej innowacji był udział w projekcie mobilności JOB SHADOWING IN ACTION realizowanym w ramach Erazmusa Plus oraz obserwacji pracy szkoły Escola Fedac Prats  w Prats de Lluçanès w Hiszpanii. Możliwość porównania metod i form pracy, a częściowo także treści programowych w naszej szkole ze szkołą w Hiszpanii była przyczyną wielu przemyśleń związanych przede wszystkim z analizą własnego warsztatu pracy, predyspozycji zawodowych, metod i form nauczania, możliwości wprowadzenia pewnych modyfikacji w pracy z dziećmi. Pobyt w Hiszpanii i obserwacja tamtejszych nauczycieli przyczyniły się do zweryfikowania pewnych utartych schematów, których się trzymałam, innego spojrzenia na dziecko (ucznia), rodzica – jako partnera w nauczaniu, a także sam proces dydaktyczny.

Głowne cele

Głównym celem niniejszej innowacji jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w jego całościowym rozwoju, w wierze we własne możliwości, umiejętności zaprezentowania siebie, efektów pracy własnej i innych, ale także poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie skuteczności wychowania i kształcenia.
Zastosowane innowacyjne metody nauczania z naciskiem na  własną aktywność i działanie ucznia,  ułatwią  przyswajanie wiedzy teoretycznej, wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć, a tym samym wzbudzą większą motywację do nauki. Zdobytą w ten sposób wiedzę i umiejętności uczniowie bez trudu będą oni mogli zastosować i wykorzystać w życiu codziennym.
Innowacja będzie miała również duży wpływ na postawy społeczne uczniów. Realizowane zajęcia rozwiną u nich umiejętność współdziałania i współżycia w grupie,  samodzielność i wytrwałość w dążeniu do celu, jak również umiejętność czerpania radości i satysfakcji z pracy własnej, grupowej, zespołowej. Będą miały wpływ na integrację zespołu, poczucie więzi, odpowiedzialności, a także empatię, życzliwość i chęć pomocy innym. Założeniem innowacji jest także wychowanie do życia społecznego, uczestnictwa w historii i kulturze miasta, poznawania świata przyrody w terenie. Wychodząc naprzeciw postępowi technicznemu podczas zajęć w dużym zakresie będzie wykorzystana  technologia informacyjna i komunikacyjna
Zajęcia prowadzone w sposób innowacyjny pozwolą na rozwój kreatywności i  wyobraźni, poszerzenie zainteresowań, a także rozwój talentów uczniów.
Innowacja będzie realizowana przez 3 lata i obejmie pierwszy etap edukacyjny nauki w szkole podstawowej. Tym samym będzie dotyczyć uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.
Innowacja będzie realizowana podczas pierwszego etapu edukacyjnego nauki w szkole podstawowej tj. w klasie I, II i III. Dotyczyć będzie zarówno sfery opiekuńczo – wychowawczej, jak i dydaktycznej. Będzie realizowana podczas zajęć z wszystkich edukacji przewidzianych w programie dla tego etapu edukacyjnego.
Realizowane treści będą zgodne z podstawą programową oraz realizowanym programem nauczania, a także założeniami Szkolnego Programu Wychowawczego i  Szkolnego Programu Profilaktyki. Innowacja będzie dotyczyła wdrożenia metod pracy zaobserwowanych podczas projektu mobilności w Hiszpanii. Najważniejszy w procesie nauczania będzie uczeń, jego aktywność i działalność, natomiast zmniejszy się rola nauczyciela, który będzie inspirował do działania i kierował realizowanymi przez uczniów zadaniami i projektami. Zadania będą dostosowane do właściwości wiekowych i możliwości uczniów. Mniejsza będzie również rola podręcznika, który będzie miał znaczenie drugorzędne. Po zajęciach zasadniczych związanych z aktywnością dziecka, wiedza i umiejętności będą weryfikowane i uzupełniane z wykorzystaniem podręczników.

 Więcej o projekcie i wizycie nauczycieli w Hiszpanii, można przeczytać tutaj:

 JOB SHADOWING IN ACTION
– wspomnienia i przemyślenia własne  
http://www.sp6.zabrze.pl/erasmus.html

Zapraszamy również na nasz blog, gdzie na bieżąco można obserwować, co ciekawego dzieje się u Małych Odkrywców:
http://maliodkrywcysp6.blogspot.com/