Szkolny Program Profilaktyki

 Szkolny Program Profilaktyki

Szkoła Podstawowa nr 6
w Zabrzu

 

1. PODSTAWY PRAWNE

 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopad 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010r.,nr 228 poz. 1487),
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (DzU. 1997r. , nr 78, poz.483 ze zm.)
 • Ustawia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 179, poz. 1485 ze zm.),
 • Ustawia z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593),
 • Ustawia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: DzU 2004r., nr 256, poz.2572 ze zm.)
 • Ustawia z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),
 • Ustawia z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),
 • Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU 2008 nr 7, poz. 38 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226);
  • ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);

 

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFIKAKTYKI

 

1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia .

3. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach
    i możliwościach uzyskania pomocy.

4. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć
    i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji.

6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych 
    i radzenia sobie ze stresem .

7. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego.

8. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych.

9. Zapobieganie wagarom.

10. Pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi  
     problemy edukacyjne i wychowawcze

11. Współpraca z rodzicami

12. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie.

13. Propagowanie praw dziecka.

14. Wzmacnianie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz
      zachowań prozdrowotnych.

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

 • Ø Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i    
  bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami
  ocen zachowania.

- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: pożar,
   zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej,  
   boisku szkolnym.

- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy,   
   palenie  papierosów, picie alkoholu,  napoje energetyczne, zachowania
   agresywne.

 

 • Ø  Eliminacja  zachowań agresywnych i przemocy w szkole

- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

- Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi   
  radzić.

- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie    
  umiejętności asertywnych.

- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego
   oraz kontroli emocji.

- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i
  antydyskryminacyjnych.

- Pedagogizacja rodziców.

 

 • Ø Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

- Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

- Edukacja prawna uczniów.

- Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

- Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

- Kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych.

- Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

 

 • Ø Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

- Propagowanie zdrowego trybu życia.

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy.

- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.
- Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia

 

 • Ø Profilaktyka uzależnień

- Kształtowanie postawy asertywnej.

- Profilaktyka palenia papierosów.

- Profilaktyka picia alkoholu.

- Profilaktyka picia napojów energetycznych.

- Profilaktyka narkomanii, lekomanii, uzależnienia od komputera, telefonu.

- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

-Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych

 

 • Ø Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju

- Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

- Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów

- Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

-Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

 

 

 • Ø Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

-Wdrażanie zachowań asertywnych.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

- Kształtowanie umiejętności szukania pomocy.

 

 

4. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ODBYWA SIĘ

 

 • w toku zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
 • poprzez korzystanie z programów edukacyjnych i profilaktycznych:

- „Spójrz inaczej na agresję” – A. Kołodziejczyk, E. Czemirowska, T.  Kołodziejczyk

- „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – J. Sakowska, Z. Śpiewak

- „Trzymaj Formę” - Ogólnopolski Program Edukacyjny

- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Program Edukacji Antytytoniowej dla klas
   starszych szkoły podstawowej i gimnazju

- „Nie pal przy mnie, proszę!”

- Program Edukacji Antytytoniowej dla klas I-III

- Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec  
   młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

 • Ø poprzez aktywność sportową,
 • Ø podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • Ø poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze profilaktycznym
    i prozdrowotnym,
 • Ø w toku prowadzonych zajęć  indywidualnych i grupowych prowadzonych 
    przez pedagoga oraz zapraszanych specjalistów

 

 

 

5.  SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY JEST PRZEZ NAUCZYCIELI, DYREKCJĘ, PEDAGOGA SZKOLNEGO
I PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ
ściśle ze sobą współpracującymi
w celach:

 

- wymiany informacji o niepokojących zachowaniach uczniów w szkole i poza nią

- wspólnego planowania działań zapobiegawczych,

- wdrażania ustalonych umiejętności, interwencyjnych, edukacyjnych.

 

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

 • Ø zwracanie- podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
 • Ø informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
 • Ø obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
 • Ø wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • Ø natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne.
 • Ø dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

 • Ø pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
 • Ø podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych,
  w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
 • Ø współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
 • Ø realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • Ø wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
 • Ø organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • Ø kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
 • Ø systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • Ø pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego

 • Ø pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Ø indywidualna pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,
 • Ø wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych
 • Ø organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,
 • Ø pedagogizacja rodziców.
 • Ø wsparcie nauczycieli.

 

6.  REALIZACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

przebiega w ścisłej współpracy:

z rodzicami

Zadania profilaktyczne rodziców

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania

profilaktyczne dla rodziców :

 • Ø każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
 • Ø rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem /zastępcą/ Szkoły
  w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
 • Ø rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
 • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 z Samorządem Uczniowskim

                 - mobilizowanie uczniów do aktywności,

                 -organizacja imprez klasowych i szkolnych, apeli, zabaw, konkursów,  
                  wyjazdów do kina, teatrów i wycieczek

  z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie

    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

    - Ośrodek Zdrowia (lekarze rodzinni)

                  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                  - Sąd Rodzinny

                   - Policja

                   - Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                 - RODK

 

 

7.  CZAS TRWANIA:

 

- działania trwające cały rok,

- działania podejmowane cyklicznie,

- działania okazyjne,

- działania o charakterze interwencyjnym

 

8. DOWODY REALIZACJI PROGRAMU:

 

- tematy edukacyjne realizowane w toku lekcyjnym,

- zapisy w dzienniku,

- tematyka zebrań z rodzicami,

- zapisy w dzienniku pedagoga,

- protokoły Rady pedagogicznej,

- protokoły Zespołu Wychowawczego,

- dokumentacja korespondencji z instytucjami współpracującymi ze szkołą.

Program profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 6 w Zabrzu  ma za zadanie wspomagać ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi. Program Profilaktyki jest zgodny z Programem Wychowawczym szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6

w Zabrzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PODSTAWY PRAWNE

 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopad 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010r.,nr 228 poz. 1487),
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (DzU. 1997r. , nr 78, poz.483 ze zm.)
 • Ustawia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 179, poz. 1485 ze zm.),

·         Ustawia z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593),

·         Ustawia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: DzU 2004r., nr 256, poz.2572 ze zm.)

·         Ustawia z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),

·         Ustawia z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),

·         Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU 2008 nr 7, poz. 38 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(DzU 2009 nr 4, poz. 17);

 

 

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFIKAKTYKI

 

1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia .

3. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach
    i możliwościach uzyskania pomocy.

4. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć
    i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji.

6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych 
    i radzenia sobie ze stresem .

7. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego.

8. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych.

9. Zapobieganie wagarom.

10. Pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi  
     problemy edukacyjne i wychowawcze

11. Współpraca z rodzicami

12. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie.

13. Propagowanie praw dziecka.

14. Wzmacnianie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz
      zachowań prozdrowotnych.

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

ØZwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i    
  bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami
  ocen zachowania.

- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: pożar,
   zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej,  
   boisku szkolnym.

- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy,   
   palenie  papierosów, picie alkoholu,  napoje energetyczne, zachowania
   agresywne.

 

Ø Eliminacja  zachowań agresywnych i przemocy w szkole

- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

- Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi   
  radzić.

- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie    
  umiejętności asertywnych.

- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego
   oraz kontroli emocji.

- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i
  antydyskryminacyjnych.

- Pedagogizacja rodziców.

 

ØRozwijanie umiejętności współżycia społecznego

- Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

- Edukacja prawna uczniów.

- Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

- Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

- Kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych.

- Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

 

ØRozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

- Propagowanie zdrowego trybu życia.

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy.

- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.
- Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia

 

ØProfilaktyka uzależnień

- Kształtowanie postawy asertywnej.

- Profilaktyka palenia papierosów.

- Profilaktyka picia alkoholu.

- Profilaktyka picia napojów energetycznych.

- Profilaktyka narkomanii, lekomanii, uzależnienia od komputera, telefonu.

- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

-Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych

 

ØPodejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju

- Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

- Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów

- Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

-Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

 

 

ØWdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

-Wdrażanie zachowań asertywnych.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

- Kształtowanie umiejętności szukania pomocy.

 

 

4. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ODBYWA SIĘ

 

Ø  w toku zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,

Ø  poprzez korzystanie z programów edukacyjnych i profilaktycznych:

- „Spójrz inaczej na agresję” – A. Kołodziejczyk, E. Czemirowska, T.  Kołodziejczyk

- „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – J. Sakowska, Z. Śpiewak

- „Trzymaj Formę” - Ogólnopolski Program Edukacyjny

- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Program Edukacji Antytytoniowej dla klas
   starszych szkoły podstawowej i gimnazju

- „Nie pal przy mnie, proszę!”

- Program Edukacji Antytytoniowej dla klas I-III

- Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec  
   młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

Øpoprzez aktywność sportową,

Øpodczas zajęć pozalekcyjnych,

Øpoprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze profilaktycznym
  i prozdrowotnym,

Øw toku prowadzonych zajęć  indywidualnych i grupowych prowadzonych 
  przez pedagoga oraz zapraszanych specjalistów

 

 

 

5.  SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY JEST PRZEZ NAUCZYCIELI, DYREKCJĘ, PEDAGOGA SZKOLNEGO
I PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ
ściśle ze sobą współpracującymi
w celach
:

 

- wymiany informacji o niepokojących zachowaniach uczniów w szkole i poza nią

- wspólnego planowania działań zapobiegawczych,

- wdrażania ustalonych umiejętności, interwencyjnych, edukacyjnych.

 

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

Øzwracanie- podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,

Øinformowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,

Øobserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.

Øwdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,

Ønatychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne.

Ødawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

Øpomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,

Øpodnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych,
w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),

Øwspółpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,

Ørealizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych,

Øwprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,

Øorganizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,

Økształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,

Øsystematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,

Øpomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego

Øpomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

top