Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem


Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem obejmuje wszelkie działania wychowawcze, profilaktyczne, edukację prozdrowotną i jest realizowana przez wszystkich pracowników szkoły.
 
Podmiotem działań w ramach strategii są uczniowie.
 

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych- zadania pracowników szkoły:

Dyrektor szkoły:

 1. Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabrzu
 2. Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych.
 3. Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających
  z realizacji strategii.
 4. Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona
  z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Nauczyciele i wychowawcy klas:

 1. Realizują zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktyki.
 2. Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego
  i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia
 4. Wspierają dzieci i młodzieży zagrożone uzależnieniem, rozwijają ich poczucie własnej wartości oraz motywują do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajającej ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijającej zainteresowania i umiejętności psychospołeczne.
 5. Uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.
 6. Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując
  o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.
 7. Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy, sytuacji życiowej rodzin dysfunkcyjnych.
 8. Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, szkolną pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych i edukacji prozdrowotnej.

Pedagog szkolny:

 1. Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom podejmującym zachowania ryzykowne.
 2. Prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące minimalizowania skutków zachowań ryzykownych młodzieży.
 3. Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem (ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje
  z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły).
 4. Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia
   i życia uczniów.
 5. Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.
 6. Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy (placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, placówki leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom współuzależnionym.

 

 1. Organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy
  z wychowawcami klas, rozwijania poczucia własnej wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form aktywności, rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych.
 2. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.
 3. Organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością.
 4. Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie zachowań ryzykownych młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub
  w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.

  Pielęgniarka szkolna:

 1. Udziela pierwszej pomocy przed medycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje.
 2. Wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.
 3. Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.
 4. Współpracuje z pedagogiem szkolnym w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzewa, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

 1. Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły (podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy).
 2. Informują dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego, wychowawcę lub nauczyciela
  o każdej zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły.

 

 Strategia działań interwencyjnych

 

Lp.

Sytuacja kryzysowa

Działania interwencyjne pracowników szkoły

1.

Nauczyciel uzyskał informację, iż uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

 • nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy
 • wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
 • wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i przekazuje im uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności; w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem
 • w toku interwencji profilaktycznej wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym
 • jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję (specjalistę ds. nieletnich)
 • podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzystała dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji)

2.

Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 • nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy
 • nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie i życie
 • pielęgniarka (a w przypadku jej nieobecności nauczyciel) wzywa pogotowie w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pierwszej pomocy medycznej,
 • wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły
 • jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka ze szkoły, o pozostaniu ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszowi Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły
 • dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób
 • w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o fakcie umieszczenia ucznia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz Sąd Rodzinny i Nieletnich
 • jeżeli powtarzają się przypadki, że uczeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających znajduje się na terenie szkoły, Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Policji (specjalisty ds. nieletnich)

3.

Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk

 • nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy
 • nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły
 • dyrektor szkoły wzywa Policję
 • po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące zdarzenia

 

4.

Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

 • nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją
 • nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji
 • nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa
 • w przypadku, gdy uczeń – pomimo wezwania – odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy
 • jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji
 • wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę substancję
 • nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami
 • W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył
  17 lat należy zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył
  17 rok życia, Prokuraturę lub Policję.

 

5.

Nauczyciel stwierdził, że uczeń popełnił czyn karalny lub przestępstwo

 • nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 • ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia
 • przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę
 • powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia-sprawcy
 • niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana
 • ·zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji

6.

Nauczyciel stwierdził, że uczeń stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa

 • Nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń
 • Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 • Powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
 • Wzywa Policję, w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa
 • Ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia

7.

Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję lub przedmioty, które ocenia jako niebezpieczne (np. broń, materiały wybuchowe, nieznane substancje)

 •  Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły
 • Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 • Nauczyciel uniemożliwia dostęp osobom postronnym do tych rzeczy
 • Dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję

8

Stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej wobec ucznia

 • Nauczyciel bądź inny pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
 • Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniająca z uczniem i zgłasza ten fakt pedagogowi, a jeśli sytuacja tego wymaga dyrektorowi szkoły.
 • Wychowawca natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców sprawcy
  i poszkodowanego oraz odnotowuje ten fakt
  w dzienniku
 • Wychowawca wpisuje sprawcy uwagę do dziennika i udziela mu upomnienia nakazując zaprzestania stosowania przemocy.
 • W przypadku powtarzania się przemocy ze strony ucznia, rodzice są zobowiązani do zdiagnozowania przyczyn zaburzeń zachowania i objęcia dziecka specjalistyczną opieką terapeutyczną.
 • Jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców, a uczeń nadal stosuje przemoc, wychowawca informuje dyrektora, który zgłasza ten fakt na Policji lub powiadamia Sąd Rodzinny.

9

Postępowanie w przypadku niewłaściwego realizowania obowiązku szkolnego.

 • Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkole.
 • Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych.
 • Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki frekwencji tygodniowej i miesięcznej.
 • Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają jedynie: choroba, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe.
 • O przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice/prawni opiekunowie powinni poinformować  wychowawcę osobiście, telefoniczne lub pisemnie. Mogą również przekazać informacje do sekretariatu szkoły.
 • Po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie.
 • W przypadku nieobecności ucznia    trwającej 7 dni i braku jej zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ustalenia przyczyn nieobecności /kontakt telefoniczny lub e-mail/.
 • W razie braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wychowawca wysyła rodzicom pisemne wezwanie do szkoły z podaniem konkretnego terminu spotkania, celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia. Jednocześnie o sytuacji informuje pedagoga szkolnego. W przypadku zgłoszenia się rodziców, przypomina zasady realizacji obowiązku szkolnego i konsekwencje oraz sporządza ze spotkania notatkę.
  O podjętych działaniach informuje dyrektora szkoły:
 • Dyrektor szkoły wysyła do rodziców/prawnych opiekunów ucznia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru upomnieniezawierające informację, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczonym terminem oraz informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
 • W przypadku braku kontaktu ze szkołą ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia pedagog szkolny zwraca się z prośbą o pomoc i interwencję do instytucji wspomagających pracę szkoły (Policja – dzielnicowy, MOPS, kurator, inspektor ds. nieletnich).
 • W przypadku dalszego nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły kieruję pismo do Sądu Rejonowego w Zabrzu III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinna ucznia.
 • Jeśli po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

10

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wagarów.

 • W sytuacji, gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wagarów natychmiast kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
 • Jeśli podejrzenia potwierdziły się, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim rozmowę wychowawczą.   
 • Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności ucznia, nawet w przypadku uzyskania usprawiedliwienia od rodziców.
 • W przypadku powtórzenia się sytuacji, wychowawca wprowadza procedurę postępowania wobec uczniów wagarujących:

 

- poinformowanie rodziców/ opiekunów prawnych   
  ucznia o wagarach, rozmowa dyscyplinująca z
  uczniem, spisanie kontraktu, w którym uczeń
  zobowiązuje się do realizacji obowiązku szkolnego,

 

- jeżeli wagary powtarzają się ponowna rozmowa z
  uczniem w obecności rodzica/ opiekuna prawnego,
  poinformowanie o dalszych konsekwencjach tzn.
  poinformowaniu Patrolu Lepiej Razem niż Osobno,
   skierowaniu sprawy do Sadu Rodzinnego.

 

 • Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który informuje Patrol Lepiej Razem niż Osobno o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego.
 • Jeśli uczeń nadal wagaruje dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rejonowego w Zabrzu III Wydział Rodzinny i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.

 

 

 

5. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, zapobiegawczych prozdrowotnych oraz interwencyjnych

 

 • Włączanie rodziców do akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy styl życia.
 • Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów niezgodnych z prawem prowadzone przez specjalistów  z zakresu profilaktyki, psychoterapeutów, funkcjonariuszy Policji.
 • Spotkania z rodzicami wychowawców i pedagoga szkolnego, przedstawianie diagnozy problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualne wskazówki, porady.
 • Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związaniem
  z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie stosownych działań.
 • Publikacje w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej materiałów informacyjnych, a także na tablicy informacyjnej.

 

6. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych
i w zajęciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych.

 

W Szkole Podstawowej  nr 6 organizowane są zajęcia i imprezy o charakterze profilaktycznym, których młodzież jest aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem. Uczniowie zarówno klas starszych jak i młodszych biorą aktywny udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów zapraszanych na warsztaty na terenie palcówki. Warsztaty mają na celu kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania przez dzieci sytuacji bezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu i życiu. Podejmują również tematykę zjawiska przemocy wobec dzieci jak i tematykę uzależnień.
Uczą jak rozpoznawać sygnały zwiastujące zagrożenie i jak radzić sobie w tych sytuacjach. Organizowane działania mają za zadanie dostarczyć uczniom konkretnej wiedzy dotyczącej różnorodnych sytuacji trudnych, które mogą pojawić się w życiu młodego człowieka oraz uczą  umiejętności asertywnego odmawiania. Ponad, to prowadzone w szkole zajęcia o charakterze profilaktycznym mają za zadanie rozwijać umiejętności interpersonalnych z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Budować poczucie wartości, ułatwiać zawieranie przyjaźni i tworzenie pozytywnych relacji
z rówieśnikami. Mają sprzyjać kształtowaniu się u uczniów postaw prospołecznych, promować aktywność sportową jako alternatywę wobec środków uzależniających.
W organizacje imprez aktywnie włącza się Samorząd Szkolny.

 

7. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia

 

Wychowawcy klas na podstawie obserwacji zespołu klasowego oraz poszczególnych uczniów decydują wspólnie z pedagogiem szkolnym o rodzaju działań profilaktycznych stosowanych wobec uczniów ze swojego zespołu klasowego. Wychowawca uwzględnia uwagi innych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.   Działania dostosowane są do wieku, wiedzy, poziomu zagrożenia uczniów.

 

8. Edukacja rówieśnicza

 

Ważnym elementem profilaktyki jest aktywny udział młodzieży w podejmowanych działaniach. Uczniowie starszych klas są przykładem dla młodszych kolegów i koleżanek jak odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości, jak poradzić sobie z nieśmiałością
i strachem przed nowymi wyzwaniami. W tym celu uczniowie biorą aktywny udział
w działaniach profilaktycznych prowadząc wybrane elementy tych działań.

Formami działań w tym zakresie są m.in.

- organizowanie akcji charytatywnych

- przygotowywanie gazetek ściennych przez młodzież

- redagowanie gazetki szkolnej

- pomoc koleżeńska

- prowadzenie lekcji w klasach pierwszych z zakresu profilaktyki zdrowego trybu życia

 

9. Metody współpracy szkoły z policją

 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy jest pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich policji. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

 • stałą współpracę i wymianę doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego
  w zakresie profilaktyki zagrożeń,
 • spotkania dyrektora szkoły, pedagoga, nauczycieli ze specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
 • spotkania tematyczne dla uczniów z udziałem funkcjonariuszy policji m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży,
 • udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały na terenie szkoły,

 

10. Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek
w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zabrzu współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży m.in.:

- Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

- Policją,

- Sądem Rodzinnym i Nieletnich,

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

 

 

11. Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności psychospołeczne

 

Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego w celu rozwiązania swoich osobistych i rodzinnych problemów. Organizacja pracy szkoły zapewnia uczniom możliwość zaspokajania potrzeb społecznych, psychicznych oraz rozwój umiejętności i zainteresowań. Wobec uczniów zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniem realizowane są następujące działania:

- diagnoza problemu, w tym diagnoza sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia,

- indywidualne rozmowy z uczniami, organizowanie pomocy psychologiczno- 
  pedagogicznej,

- spotkania i zajęcia o charakterze opiekuńczo -wychowawczym i profilaktycznym,

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających uczniom możliwość rozwoju
  zainteresowań i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,

- organizacja zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z instytucji
  wspierających szkołę,

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,

- udzielanie wsparcia materialnego,

- organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

12. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem

 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli uwzględnia tematykę związaną z profilaktyką uzależnień. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych i problemowych również omawiają sposoby realizacji zajęć o charakterze profilaktycznym wynikające m.in. z podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele mogą także korzystać z materiałów gromadzonych w bibliotece szkolnej.

 

13. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych

 

Efekty podejmowanych wychowawczych i profilaktycznych są systematycznie oceniane poprzez:

- analizę postaw poszczególnych uczniów przy wystawianiu ocen z zachowania,

- sporządzanie sprawozdań śródrocznych i rocznych przez wychowawców klas,

- ewaluacje skuteczności programu wychowawczego i programu profilaktyki,

- analizę liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 

 

top