Statut

                                                                  

    STATUT

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

 im. Marii Curie- Skłodowskiej

w Zabrzu

 


Rozdział I  Nazwa i siedziba szkoły 

 § 1

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej zwana dalej szkołą – z siedzibą w Zabrzu przy ul. Klonowej 23 obejmuje obwód szkolny w rejonie ulic: Klonowej 2-6 i 8-33,Ślęczka,3 Maja 54-72 i 61-85 ,Wyczółkowskiego, Matejki 5-37 i 6-38, Tuwima 13-17 i 16-42, Św. Cecylii, Gen. de Gaulle’a 80-130 i 79-131, Krzywoń 1 i 2-10, Al. Bohaterów Monte Cassino, Nałkowskiej, Reymonta 2-42, Pola, Opolskiej 2-16 i 1-23, Przemysłowej, Ks. Szramka, Św. Urbana.

 

§ 2

 Szkoła jest 6 klasową szkołą podstawową, realizuje podstawę programową określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

 1. Szkoła zapewnia powszechne i bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.
 2. Szkoła realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów.
 3. Za zgodą organu prowadzącego – szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne realizujące program nauczania i wychowania dla dzieci 6-letnich.

 

§ 3

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Zabrze
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
 3. Szkoła jest samodzielną jednostką budżetową, dysponentem budżetu III stopnia, organ prowadzący sprawuje nadzór nad gospodarczą i finansową działalnością szkoły.

 

Rozdział II Cele i zadania szkoły

 § 4

 Szkoła spełnia funkcje kształcące, wychowawczo-opiekuńcze i kulturotwórcze – tworzy warunki do intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju ucznia – zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami ucznia na każdym etapie jego rozwoju.

 1. Swoje zadania szkoła realizuje przez:

1)    umożliwianie uczniowi zdobycia wiedzy i umiejętności w stopniu pozwalającym na ukończenie szkoły i dalsze kontynuowanie nauki,

2)    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia stosownie do posiadanych możliwości finansowych, kadrowych i lokalowych szkoły,

3)    propagowanie tradycji narodowych i regionalnych,

4)    tworzenie warunków do kulturalnego i społecznego rozwoju ucznia,

5)    realizację modelu wychowawczego zgodnie z oczekiwaniami rodziców, z uwzględnieniem zasad tolerancji, wolności sumienia i światopoglądu,

6)    utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole,

7)    organizowanie opieki i pomocy materialnej, pedagogiczno- psychologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami szkoły,

8)    organizowanie innych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych z zachowaniem zasady odpłatności rodziców ucznia uczestniczącego w tych zajęciach.

 1. Zadania wychowawcze szkoły zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły opracowanym dla każdego etapu kształcenia. Główne kierunki działań wychowawczych zmierzają do:

1)    stworzenia warunków wszechstronnego rozwoju ucznia,

2)    rozwijania dociekliwości w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna,

3)    uświadomienia przydatności i użyteczności nauki i wiedzy na każdym etapie edukacyjnym,

4)    usamodzielnienia ucznia i uczenia  odpowiedzialności za siebie i innych,

5)    przygotowania ucznia do funkcjonowania w zespole, społeczności lokalnej,

6)    przygotowania ucznia do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizacji wartości,

7)    uczenia szacunku dla dobra wspólnego, kształtowania właściwych podstaw społecznych i patriotycznych.

 1. Zadania profilaktyczne realizowanie przez szkołę zawarte są w Szkolnym Programie Profilaktyki, opracowanym dla każdego etapu kształcenia. Główne kierunki działań profilaktycznych zmierzają do:

1)    wspierania ucznia w nabywaniu umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach trudnych

2)    uświadomienia rodzicom i nauczycielom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u dzieci

3)    poprawy komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-rodzic, rodzic-nauczyciel

 

 Rozdział III  Opieka nad uczniem

 § 5

 Uczeń przebywający na terenie szkoły w czasie i miejscu organizowanych przez szkołę zajęć powierzony jest opiece osobie prowadzącej zajęcia.

 1. Podczas zajęć organizowanych poza szkołą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi osoba prowadząca zajęcia.
 2. Podczas przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem ucznia nadzór sprawuje nauczyciel dyżurny w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy:

1)   Rozpoczynanie i pełnienie dyżuru w wyznaczonym miejscu i czasie,

2)   Przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom ucznia ,

3)   Udzielanie natychmiastowej pomocy uczniowi poszkodowanemu,

4)   Zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich zauważonych usterek zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie szkoły.

 1. Dla  ucznia mającego trudności w nauce , szkoła organizuje pomoc w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualnej  pracy z uczniem, oraz różne formy poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego dla ucznia i jego opiekunów.
 2. Szkoła organizuje materialną i finansową pomoc dla ucznia będącego w trudnej sytuacji rodzinnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych środków.
 3. Uczeń uzdolniony i osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i działalności społecznej ma prawo do opieki i pomocy ze strony szkoły i jej opiekunów.
 4. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.

Rozdział IV   Zasady organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej      i materialnej dla ucznia. Zasady współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną

 §6

 Uczeń ma prawo do korzystania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i materialnej organizowanej na  terenie szkoły jak i korzystania z pomocy placówek specjalistycznych.

 1. Na terenie szkoły uczeń może korzystać z następujących form pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

1)   zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych,

2)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych zajęć specjalistycznych,

3)   zajęć psychoedukacyjnych dla ucznia

4)   porad dla ucznia

5)   nauczania indywidualnego,

6)   indywidualnego toku nauki.

 1. Podstawą udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wniosek ucznia lub jego opiekuna prawnego o udzielenie pomocy. Z wnioskiem może wystąpić  także każdy pracownik szkoły, jeżeli posiada pisemną zgodę rodziców-opiekunów prawnych ucznia lub poradni specjalistycznej.
 2. Wniosek jest rozpatrywany przez dyrektora szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez nauczycieli uczących ucznia.
 3. Podstawowej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych udziela nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, który jest zobowiązany do systematycznej obserwacji postępów szkolnych ucznia.
 4. W przypadkach szczególnych wymagających specjalistycznych badań pedagogiczno-psycholgicznych szkoła kieruje ucznia na badania do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej lub innej placówki specjalistycznej.

1)   podstawą skierowania jest pisemny wniosek ucznia lub opiekuna prawnego skierowany do dyrektora szkoły , a w przypadku gdy z wnioskiem występuje nauczyciel pisemna zgoda rodziców na przeprowadzenie badań,

2)   na podstawie wniosku dyrektor kieruje ucznia na badania  specjalistyczne lub zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane na terenie szkoły,

3)   opinie i orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej są wiążące dla pracowników pedagogicznych uczących ucznia.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców - prawnych opiekunów lub pracowników szkoły uczniowi może być udzielona pomoc materialna w postaci:

1)   stypendium socjalnego,

2)   zasiłku losowego,

3)   dofinansowania do posiłków w stołówce szkolnej.

4)   Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia oraz posiadanych środków finansowych.

 1. Wszelkie formy pomocy pedagogiczni-psychologicznej lub materialnej dostępne w szkole przydzielane są uczniowi w zależności od posiadanych środków finansowych i możliwości kadrowych oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa regulujących sposób udzielania  pomocy pedagogiczno-psychologicznej i materialnej w placówkach oświatowych.
 2. Wnioski o pomoc pedagogiczno-psychologiczną  rozpatruje Zespół Wychowawczy , a o pomoc materialną Komisja Socjalna-decyzję w sprawie udzielenia pomocy podejmuje dyrektor szkoły.

 

Rozdział V   Zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów

 §7

 Założenia ogólne szczegółowego systemu oceniania

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)      dostarczenie rodzicom(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach i potrzebach ucznia.

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,

2)   formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,

3)   bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole,

4)   przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)   ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania,

 4.   Ocenianie pełni funkcję:

1)   diagnostyczną(monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),

2)   klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu),

5.   Przedmiotem oceny jest:

1)   zakres opanowanych wiadomości,

2)   rozumienie materiału naukowego,

3)   umiejętność w stosowaniu wiedzy,

4)   sposób przekazywania wiadomości,

 1. Oceny dzielą się na:

1)   bieżące (cząstkowe),

2)   klasyfikacyjne śródroczne

3)   klasyfikacyjne końcoworoczne,

  

 1. W klasach I –III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, która uwzględnia:

1)   postępy edukacyjne ucznia (umiejętności mówienia, czytania, pisania, umiejętności matematyczne, zainteresowania i umiejętności przyrodnicze, aktywności artystyczną i ruchowa),

2)   postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym,

3)   osobiste osiągnięcia ucznia.

 1. W klasach IV-VI oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali:

 

Nr

Ocena słowna

cyfra

skrót

1

Celujący

6

cel

2

Bardzo dobry

5

bdb

3

Dobry

4

db

4

Dostateczny

3

dst

5

Dopuszczający

2

dop

6

Niedostateczny

1

ndst

 

 1. Ocenę zachowania  śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

 

Nr

Ocena słowna

Skrót

1.

wzorowe

wz.

2.

bardzo dobre

bdb

3.

dobre

db

4.

poprawne

pop.

5.

nieodpowiednie

ndp.

6.

naganne

nag.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz  o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen :

1)   uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu

2)   rodzice (prawni opiekunowie)informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu

3)   rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje bezpośrednia u nauczyciela przedmiotu

4)   wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli przedmiotów.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania :

1)   uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy

2)    rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

 

 

 

 

 

 

§ 8

 

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceny

 

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

 

 1. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

 

 1. W szkole przyjmuje się następujące sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

 

 

 

 

Poziom

Kategoria

Stopień wymagań

Wiadomości

Zapamiętanie wiadomości

Wymagania konieczne (K)

Wiadomości

Zrozumienie wiadomości

Wymagania podstawowe (P)

Umiejętności

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzające (R)

Umiejętności

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Wymagania dopełniające (D)

 

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

 1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

Stopień wymagań

Zakres celów

Konkretne określenie(czasowniki operacyjne)

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości. Uczeń nie powinien mylić między sobą.

 

 

-nazwać

-zdefiniować

-wymienić

-zidentyfikować

-wyliczyć

-wskazać

P

Uczeń potrafi przekazać wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania

 

-wyjaśnić

-streścić

-rozróżnić

-zilustrować

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

-rozwiązać

-zastosować

-porównać

-określić

-obniżyć

-skonstruować

-narysować

-scharakteryzować

-zmierzyć

-wybrać sposób

-zaprojektować

-wykreślić

 

D

 

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania syntezy i analizy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania

-udowodnić

-przewidzieć

-ocenić

-wykryć

-zanalizować

-zaproponować

-zaplanować

 

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie pisemnej opinii PPP lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z postawy programowej . Podstawą do dostosowania wymagań są :

1)   opinia poradni , którą rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej ,

2)   jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego , rodzice(prawni opiekunowie) dostarczają opinie po jej otrzymaniu

 1. Uczeń ,  który spełnia określone wymagania edukacyjne , uzyskuje odpowiednia ocenę . Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej :

 

                             

Zakres wymagań

 

Stopień

konieczne

podstawowe

Rozszerzające

dopełniające

-

-

-

-

niedostateczny (1)

+

-

-

-

dopuszczający (2)

+

+

-

-

dostateczny (3)

+

+

+

-

dobry (4)

+

      +

      +

       -

bardzo dobry (5)

Wymagania wykraczające

celujący (6)

           

 

7.   Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego , techniki informatyki , muzyki i plastyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  § 9

 Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia

 1. Formy  i  metody  sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

1)    odpowiedź ustna

2)    zadanie domowe

3)    wypracowanie

4)    kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału  i trwa nie dłużej niż 15 min.)

5)    praca klasowa( obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godz. lekcyjną)

6)    sprawdzian (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godz. Lekcyjną)

7)    test

8)    referat

9)    praca w grupach

10)    praca samodzielna

11)    praca pozalekcyjna (konkursy ,olimpiady itp.)

12)    testowanie sprawności fizycznej

13)    ćwiczenia praktyczne

14)    prezentacje indywidualne i grupowe

15)    opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych

16)    aktywność na zajęciach

 1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:

1)   Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:

a)    obiektywizm

b)   indywidualizacja

c)    konsekwencja

d)   systematyczność

e)    jawność

2)   Każdy  dział  programowy  kończy  się  sprawdzianem (test,  praca klasowa).

3)   Prace klasowe i sprawdziany  zapowiedziane  są  co  najmniej na tydzień wcześniej.

4)   Każda  praca  klasowa  poprzedzona jest  lekcją  powtórzeniową z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych.

5)   Kartkówka  z  ostatniej  lekcji  może  odbywać  się  bez  zapowiedzi.

6)   Kartkówka z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziana.

7)   Termin  oddawania prac pisemnych do 14 dni.

8)   Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

9)    Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

10)    Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu.

11)    Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, końcoworoczną)
      należy zakończyć przeprowadzanie sprawdzianów i prac klasowych.

 

 

3.  Częstotliwość  sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

1)   Jednego dnia może się odbyć jedna praca  klasowa lub sprawdzian (nauczyciel musi dokonać wpisu  w  dzienniku  w  momencie  zapowiedzi).

2)   Tygodniowo mogą odbyć się  maksymalnie 3 sprawdziany (z  zastrzeżeniem, że prace klasowe z  j. polskiego  i  matematyki  nie  mogą  odbyć  się  w  tym  samym  tygodniu).

3)   Jeżeli  przedmiot  realizowany  jest 1 godz./ tyg., ocenę  semestralną  wystawiamy co najmniej z  4 ocen  cząstkowych  (w tym 2  prace  pisemne),  jeżeli przedmiot  realizowany  jest  więcej niż 1 godz./ tyg., ocenę  semestralną  wystawiamy co najmniej  z 5 ocen  cząstkowych (w tym 2 prace pisemne).

4)   Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

5)   Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.

6)   W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu lub pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 1. Zasady  i  formy  poprawiania  osiągnięć  uczniów  oraz  sposoby  ich  dokumentowania

1)   Po  każdej  pracy  klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i ich poprawy (z  innych  przedmiotów  w  zależności   od  potrzeb  zespołu klasowego).

2)   Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.

3)   Uczeń  nieobecny  usprawiedliwiony  na  pracy  pisemnej, pisze ją w terminie  uzgodnionym z  nauczycielem.

4)   Uczeń  może  poprawić  niedostateczny   wynik  pracy  pisemnej w ciągu 7 dni.

5)   Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

6)   Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnej pomocy nauczyciela oraz przez udział w zajęciach zespołów wyrównawczych.

7)   Samorząd Uczniowski organizuje ,,samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

5.  Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów.

1)   Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

2)   Wychowawca gromadzi w zeszycie wychowawczym informacje o zachowaniu uczniów.

3)   Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków ,,plus” i ,,minus”.

4)   Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu : ,,nb” (nieobecny), ,,np.” (nieprzygotowany), nć” (nie ćwiczący).

5)   Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak : zakres materiału.

6)   Oceny prac klasowych i sprawdzianów wpisywane są kolorem czerwonym, kartkówek – kolorem zielonym, inne oceny kolorem czarnym lub niebieskim.

7)   Wszystkie nagrody, wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8)   W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację o promocji z wyróżnieniem.

9)   Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  oraz osiągnięcia artystyczny i sportowe.

 

§ 10

 Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach.

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 4. Na próbę ucznia lub jago rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.
 5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 3 razy w roku.
 6. Na miesiąc przed klasyfikacją posiedzenie rady pedagogicznej , poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach  niedostatecznych i odnotowania tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców.
 7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  nauczyciele poszczególnych przedmiotów i  wychowawcy  klas  są zobowiązani  poinformować  ucznia o przewidywanych  dla niego stopniach  semestralnych / rocznych.
 8. Nauczyciel dokonuje wpisu wystawionej oceny  w dzienniczku  ucznia  lub w zeszycie przedmiotowym.
 9. Rodzice uczniów  szczególnie wyróżniających  się w nauce i zachowaniu  otrzymują list gratulacyjny.

 § 11

Klasyfikowanie semestralne i roczne

            1.  W  ciągu  roku  szkolnego  przeprowadza  się  klasyfikowanie  uczniów  w  dwóch   
     terminach:     

1)    śródroczne  -  za  I  okres  w  ostatnim  tygodniu  przed  feriami  zimowym,

2)    końcoworoczne  -  w  ostatnim  tygodniu  przed  zakończeniem  zajęć  edukacyjnych.           

 1. Klasyfikowanie  śródroczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych ucznia ze wszystkich obowiązkowych zajęć umieszczonych w szkolnym  planie  nauczania  i  ustaleniu  stopni klasyfikacyjnych,  według  skali  określonej w Statucie  Szkoły,  oraz  oceny  z  zachowania.
 2. Klasyfikowanie  końcoworoczne  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych  ucznia  w  danym roku  szkolnym  z  obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania i  ustaleniu ocen klasyfikacyjnych,  oraz  oceny  z  zachowania,  według  skali  określonej  w  Statucie Szkoły.

Uczniowi który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę wlicza
się uzyskaną z tych zajęć ocenę do średniej oceny rocznej.

 1. Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne zajęcia  edukacyjne,  ocenę zachowania  -  wychowawca  klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny uczniów na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji.
 2. Ocena klasyfikacyjna  i  ocena  zachowania  wystawione  zgodnie  z  ustalonym WSO,  nie  mogą  być uchylone  lub  zmienione  drogą  decyzji  administracyjnej.
 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne  i  końcoworoczne  nie  mogą  być ustalone jako średnia arytmetyczna  stopni  cząstkowych.
 4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Uczeń  jest  klasyfikowany, jeżeli  został  oceniony  ze  wszystkich  przedmiotów  i  zajęć obowiązkowych    z  wyjątkiem  tych,  z  których  został  zwolniony.
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.
 7. Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego, kilku  lub  wszystkich  zajęć edukacyjnych, jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia oceny  klasyfikacyjnej  z powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach edukacyjnych  przekraczającej  połowę czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie nauczania.
 8. Egzamin klasyfikacyjny.

1)   Uczeń  nie  klasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może zdawać  egzamin klasyfikacyjny.

2)   Na  prośbę  ucznia  nie klasyfikowanego  z  powodu  nieobecności  nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych  opiekunów), rada pedagogiczna  może  wyrazić zgodę  na  egzamin klasyfikacyjny.

3)   Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń który:

a)       realizuje  indywidualny  tok  lub  program  nauki,

b)      spełnia  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą,

c)      ubiega  się  o  przyjęcie  do  klasy  wyższej  niż  wynika  to z ostatniego świadectwa         szkolnego.

4)   Dyrektor  szkoły  w  porozumieniu  z  uczniem  i  jego  rodzicami (prawnymi opiekunami)  wyznacza termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  z  materiału  realizowanego  zgodnie  z  programem  w  danym okresie.  Jeżeli  z  przyczyn losowych  uczeń  nie  przystąpił  do  egzaminu  w  wyznaczonym  terminie, może przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  określonym  przez  dyrektora.

5)   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel  danych zajęć edukacyjnych w                       
obecności, wyznaczonego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub                    
 pokrewnych zajęć edukacyjnych, a egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku poza szkoła w składzie :

a)    dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący,

b)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy

6)   Uczeń  ma  prawo określić stopień  wymagań  edukacyjnych  (K, P, R, D) obejmujących  pytania egzaminacyjne.

7)   Egzamin  klasyfikacyjny  składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej  (informatyka, technika, sztuka, wychowanie fizyczne  -  egzamin  składa  się  również  z  części praktycznej).

8)   Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia  praktyczne) układa  nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

9)   Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający:

a)      skład  komisji

b)      termin  egzaminu

c)      pytania  egzaminacyjne  (ćwiczenia  praktyczne)

d)     wyniki  części  pisemnej  i  ustnej  oraz  stopień z egzaminu

              Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  odpowiedzi ucznia.

10)    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, mogą być obecni – w
       charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

12.  Egzamin poprawkowy.

1)   Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, który w  wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych.

2)   W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

3)   Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  w  ostatnim  tygodniu  ferii  letnich po otrzymaniu pisemnego wniosku ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) złożonego  w  terminie do 3 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

4)   Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, sztuki, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

5)   Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora szkoły.                            

W  skład  komisji  wchodzą:

 a)  dyrektor  (wicedyrektor) – jako przewodniczący  komisji

 b)  nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia – jako egzaminator

 c)  nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne
      – jako  członek  komisji

6)   Nauczyciel o którym mowa w  punkcie 5 a może być zwolniony z udział w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W  takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7)   Pytania  egzaminacyjne  zgodne  z  odpowiednim  stopniem  wymagań edukacyjnych  dla danego etapu kształcenia  proponuje egzaminator,  a zatwierdza  dyrektor  szkoły.

8)   Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół zawierający:

a)    skład  komisji,

b)   termin  egzaminu,

c)    pytania  egzaminacyjne,

d)   wynik  egzaminu,

e)    stopień  ustalony  przez  komisję.

       Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o  
 ustnych odpowiedziach ucznia.

9)   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

10)    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

11)    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego może promować warunkowo ucznia klas IV-V, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

1)   Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni ) mogą zgłosić na piśmie w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektorowi szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że  semestralna / roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena z zachowania została ustalona w sposób niezgodny z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny.

2)   W przypadku stwierdzenia, że semestralna/ roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :

a)    w przypadku semestralnej/ rocznej oceny z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną / roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych .

b)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania powołana - ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3)   Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 13 pkt.2 lit.a, i termin posiedzenia komisji w celu ustalenia oceny z zachowania uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4)   W skład komisji o której mowa w ust 13 pkt.2 lit a, wchodzą :

a)    dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

             5) W skład komisji o której mowa w ust 2 pkt.2 wchodzą :

a)    dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze,

b)   wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,

d)   pedagog,

e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)    przedstawiciel rady rodziców.

6)  Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4 lit b, może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

7)   Ustalona przez komisję semestralna/ roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub ocena ze sprawowania nie może być niższa niż ustalona wcześniej.                   W przypadku klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych ocen ta może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8)   Z prac komisji o której mowa w pkt.4  sporządza się protokół zawierający :

a)    skład komisji,

b)   termin sprawdzianu,

c)    zadania (pytania )sprawdzające,

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

            Do protokołu należy dołączyć prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach  
            ustnych ucznia. Protokół należy dołączyć od arkusza ocen ucznia.

 

 

9)   Z prac komisji o której mowa w ust.5 sporządza się protokół zawierający :

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

            Protokół należy dołączyć do arkusza ocen ucznia.

 

§ 12

 

Promocja i ukończenie szkoły

 

 1.  Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał stopnie klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń kończy szkołę jeżeli w klasie VI otrzymał końcoworoczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej  i przystąpił do sprawdzianu kompetencji -  chyba, że z przyczyn losowych lub zdrowotnych  został z tego sprawdzianu zwolniony przez  Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

§ 13

 

Zasady oceny zachowania

 

 1. Ocena  z  zachowania  wyraża  opinię  szkoły  o  wypełnianiu  przez  ucznia  obowiązków  szkolnych,  jego kulturze  osobistej,  postawie  wobec  kolegów  i  innych  osób,  funkcjonowaniu  w  środowisku szkolnym, respektowaniu  zasad  współżycia  społecznego  i  ogólnie  przyjętych  norm  etycznych.
 2. Zasady ustalania oceny z zachowania

1)   Ocenę  zachowania  ucznia  ustala  wychowawca  klasy,  nie  później  niż  na tydzień  przed   klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej, uwzględniając:

a)    punktację uzyskaną w semestrze  /roku szkolnym

b)   samoocenę  ucznia

c)    opinie  uczniów  wyrażających  własne  zdanie  o  zachowaniu  kolegów

d)   opinie  nauczycieli  i  pracowników  szkoły

e)    uwagi  odnotowane  w  zeszycie  wychowawczym

f)    frekwencję

g)   możliwości  poprawy  zachowania

2)   Ocenę  zachowania  śródroczną  i  końcoworoczną  ustala  się  według  następującej skali:

a)    wzorowe

b)   bardzo dobre

c)    dobre

d)   poprawne

e)    nieodpowiednie

f)    naganne

3)   Ocena  zachowania  nie  może  mieć  wpływu  na:

a)    oceny  z  zajęć  edukacyjnych

b)   promocję  do  klasy  programowo  wyższej  lub  ukończenia  szkoły

 

4)   Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności :

a)    wywiązywanie się  z obowiązków ucznia,

b)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)    godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)   okazywanie szacunku innym osobom.

 

 

§ 14

 

Sposób ustalania oceny

 

 1. Otrzymaniu konkretnych ocen odpowiada poniższy szablon zachowań w formie opisowej:

1)      Wzorową ocenę z  otrzymuje uczeń oceniony z większości kategorii na 6. Uczeń ten          odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, szanuje wszystkich uczniów i postępuje zgodnie ze statutem szkoły. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie używa wulgarnych i obraźliwych zwrotów, przestrzega nakazów i zakazów przyjętych w szkole, nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków, przeciwstawia się zachowaniom agresywnym, przemocy, niszczeniu mienia szkoły i mienia kolegów. Dba o czystość klasy i szkoły, aktywnie działa na rzecz społeczności szkoły, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia, nie łamie zasad zachowania na przerwach, podczas lekcji wykazuje dużą aktywność, pomaga w nauce słabszym kolegom, bierze udział w konkursach i zawodach sportowych.

Uczeń wzorowy powinien być schludny i czysty, nie powinien mieć farbowanych włosów, tatuaży, malowanych paznokci. Nie powinien nosić biżuterii, emblematów świadczących o przynależności do różnych organizacji, nie powinien siedzieć na lekcjach w nakryciu głowy. Powinien nosić obuwie zmienne w okresie wyznaczonym przez dyrektora i odświętny strój podczas uroczystości szkolnych.

2)      Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który został oceniony na 5 w większości kategorii. Szanuje pracowników szkoły i kolegów, ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,  może mieć nieusprawiedliwione pojedyncze spóźnienia. Jego wygląd nie odbiega od wizerunku ucznia SP 6, złamał nie więcej niż jedną zasadę zachowania na przerwach, najczęściej, poza pojedynczymi przypadkami jest przygotowany do lekcji, przynosi potrzebne przybory i dzienniczek, dotrzymuje terminów podjętych zobowiązań, bierze czynny udział w lekcjach i działaniach na rzecz klasy i szkoły. Wyjątkowo zdarza mu się  nie posprzątać  po sobie, obrazić kogoś słownie, uczestniczyć w zwadzie. Uczeń bardzo dobry nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków, nie przejawia zachowań  agresywnych, nie wymusza i nie zastrasza, nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo.

3)      Dobrą ocenę  otrzymuje uczeń, który większość kategorii zaliczył na 4. Taki uczeń nie otrzymał uwag, ale również niczym nie wyróżniał się w kategoriach : ,,Stosunek do nauki”, ,,Takt i kultura w stosunkach z ludźmi”, ,,Postawa społeczna”. Ma usprawiedliwione prawie wszystkie nieobecności i spóźnienia i nie więcej niż dwukrotnie złamał zasady dotyczące wizerunku ucznia SP 6 i zasady zachowania na przerwach.

4)      Poprawną ocenę  otrzymuje uczeń, który większość kategorii zaliczył na 3. Zdarza mu się niegrzecznie odnosić do pracowników szkoły. Jego wygląd odbiega od wizerunku ucznia SP6, często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się, na przerwach dość często łamie regulamin (np. biega, krzyczy, zaczepia, przezywa, śmieci), w kategoriach ,,Stosunek do nauki”, ,,Takt i kultura”, ,,Postawa społeczna” zdarzają mu się pojedyncze uchybienia.

5)      Nieodpowiednią ocenę  otrzymuje uczeń, który większość kategorii zaliczył na 2. Odnosi się niegrzecznie do pracowników szkoły i kolegów, często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub notorycznie spóźnia się na nie, na przerwach nie przestrzega zasad regulaminu, a swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych, jest arogancki, używa wulgarnych wyrażeń, zaczepia kolegów. Uczeń ma niewłaściwy stosunek do nauki, jest często nieprzygotowany do lekcji lub brak mu potrzebnego wyposażenia, nie wywiązuje się z powierzonych zadań, bez ważnego uzasadnienia rezygnuje z udziału w konkursach. Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6)      Naganną ocenę otrzymuje uczeń, którego zachowanie i postępowanie powodują, że             większość kategorii zaliczył na 1. Notorycznie łamie on regulaminy obowiązujące w szkole, jego wygląd znacznie odbiega od wizerunku ucznia SP 6, notorycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się. Podczas przerw zachowuje się agresywnie, wszczyna bójki, dokucza, zaczepia, obraża, używa wulgarnego słownictwa. Notorycznie nie przygotowuje się do zajęć i wykazuje całkowity brak aktywności na lekcjach, nie nosi potrzebnego wyposażenia i dzienniczka. Uczeń dopuszcza się podrabiania usprawiedliwień i podpisów, kradnie, wymusza, niszczy mienie szkoły i kolegów, ma konflikty z prawem, zażywa, rozprowadza lub udostępnia alkohol, papierosy, narkotyki.

2 . Oceny z zachowania dokonuje się wg kryterium punktowego w VI kategoriach :

        I.   Wizerunek ucznia

        II.  Frekwencja

        III. Zachowanie na przerwach

        IV. Stosunek do nauki

        V.  Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

        VI. Postawa społeczna

3.  Postanowienia końcowe.

1)   Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  stopień celujący.

2)   Można  usprawiedliwić  uczniowi  do  10  godzin  nieobecnych  w  semestrze  z  ważnych  przyczyn, innych  niż  choroba.

3)   Nie  niweluje  się  punktów  ujemnych  za  naganę  dyrektora  (wicedyrektora),  wybryk  chuligański.

4)   Uczeń  ma  obowiązek  w  dniu ustania przyczyny uniemożliwiającej uczestnictwo w  zajęciach dostarczyć pisemne  usprawiedliwienie.

5)   Pod  koniec  każdego  roku  szkolnego  dokonywana  jest  ewaluacja  Wewnątrzszkolnego   Systemu Oceniania  na  podstawie  pomiaru  dokonanego poprzez  ankiety  skierowane  do nauczycieli,  uczniów (ewentualnie  rodziców)

 

 

 

 

 

 

             

Rozdział  VI.   Organy  Szkoły

 

§ 15 

         

Dyrektor Szkoły

 

1.   Dyrektor  szkoły kieruje całokształtem pracy szkoły, a w szczególności :

1)     jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich   zatrudnionych pracowników oraz  
  sprawuje nadzór pedagogiczny  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)     realizuje uchwały  rady pedagogicznej,

3)     wstrzymuje realizację uchwał rady pedagogicznej  podjętych  niezgodnie z prawem
  oświatowym i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ  nadzoru
  pedagogicznego,

4)     przewodniczy radzie pedagogicznej,

5)     dysponuje środkami  finansowymi,

6)     organizuje obsługę administracyjno – finansową,

7)     opracowuje arkusz organizacyjny i plan finansowy,

8)     dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli,

9)     kontroluje realizację obowiązku szkolnego,

10)    zawiesza zajęcia dydaktyczne zachowując warunki określone prawem,

11)    dba o powierzone mienie,

12)    powierza stanowiska kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii  rady 
  pedagogicznej i organu prowadzącego,

13)    tworzy Radę Rodziców i Radę Szkoły pierwszej kadencji,

14)    reprezentuje szkołę na zewnątrz,

15)    przestrzega postanowień   statutu w sprawie rodzaju kar i nagród dla ucznia,

16)    składa  2 razy w roku radzie pedagogicznej sprawozdanie z działalności szkoły i
   prawowanego nadzoru pedagogicznego,

17)    przekazuje raport  z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły radzie
   pedagogicznej,  Radzie Szkoły , Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu,

18)    rozstrzyga kwestie sporne i konflikty pomiędzy organami szkoły,

19)    wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa.

2.   Dyrektor decyduje w sprawach :

1)   zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

2)   udzielania kar i nagród  pracownikom po zasięgnięciu opinii organów szkoły  i organizacji związkowych  działających na terenie szkoły,

3)   przyjmowania uczniów do szkoły,

4)   przenoszenia uczniów do innego oddziału,

5)   przydziału czynności dla pracowników szkoły,

6)   rozkładu zajęć po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

7)   planu nauczania szkoły po konsultacjach z radą pedagogiczną,

8)   organizacji zajęć  pozalekcyjnych,

9)   realizacji budżetu placówki,

3.   Dyrektor   opracowuje   i przedkłada do zaopiniowania stosownym organom:

1)   projekt planu pracy na rok szkolny,

2)   projekt tygodniowego rozkładu zajęć,

3)   projekt planu finansowego,

4)   propozycje  w sprawie nagradzania i wyróżniania pracowników szkoły,

5)   projekt organizacyjny szkoły,

6)   występuje do Kuratora Oświaty  z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej  szkoły.

§ 16

 

Rada Pedagogiczna

.

Rada Pedagogiczna    jest kolegialnym  organem szkoły w zakresie realizacji  zadań  dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w szkole.

 1. Rada ustala regulamin swojej działalności ,a jej posiedzenia są protokołowane. Każdy z członków rady w ciągu 7 dni może wnieść uwagi do protokołu z posiedzenia. Protokoły podpisuje protokolant i dyrektor szkoły .Rada  wyraża swoje stanowisko w formie uchwały podjętej zwykłą większością  głosów w  obecności co najmniej ½ członków  rady. Uchwały rady są  publikowane  poprzez  umieszczenie treści uchwały  na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń. Członkowie rady zobowiązani są do zachowania w tajemnicy spraw będących przedmiotem  posiedzeń rady pedagogicznej.
 2. Posiedzenia rady zwołuje się na wniosek :

1)   przewodniczącego  rady z zachowaniem 7 dniowego okresu powiadomienia członków rady,

2)   1 / 3 ogólnej liczby  członków rady ,

3)   organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny

       Posiedzenia zwołane na wniosek członków rady lub organów wymienionych w pkt.2 ust3
       nie wymagają  zachowania  7 dniowego okresu powiadomienia.

3.  Rada   zatwierdza :

1)   program szkoły,

2)   plan pracy na rok szkolny i plan rozwoju szkoły

3)   wewnątrzszkolny system oceniania po uzgodnieniu z  Radą  Szkoły,

4)   wyniki  klasyfikacji i promocji uczniów,

5)   wnioski w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

6)   organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7)   wybór przedstawicieli rady do  Rady Szkoły i komisji  konkursowej przeprowadzającej  konkurs na stanowisko dyrektora  szkoły – wybór przedstawicieli rady odbywa w  głosowaniu tajnym.

8)   ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

4.  Rada opiniuje   :

1)   rozkład zajęć,

2)   projekt planu finansowego,

3)   wnioski dyrektora w sprawie nagród ,odznaczeń ,wyróżnień  dla pracowników.

5.  Rada  może wystąpić do  uprawnionego organu z umotywowanym wnioskiem o odwołanie  dyrektora szkoły lub innego nauczyciela z funkcji kierowniczej.

6.  Jeżeli w szkole nie działa Rady  Szkoły, jej kompetencje  wykonuje rada pedagogiczna.

 

 

§ 17

 

Rada Szkoły

 

 1. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia i współpracy społeczności szkolnej służące  rozwiązywaniu wszelkich  spraw i problemów  szkoły, współdziała ze wszystkimi organami  szkoły w sprawach kształcenia i wychowania.

      Rada jest organem  opiniodawczo- doradczym  we wszystkich sprawach  związanych

      z funkcjonowaniem szkoły.

2.   Do zakresu działania rady należy :

1)   opiniowanie  form działalności finansowej szkoły,

2)   wnioskowanie  w sprawach dydaktycznych i wychowawczych,

3)   opiniowanie  organizacji i planu pracy szkoły,

4)   opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze,

5)   opiniowanie wniosków dyrektora w sprawie wyróżnień i nagród dla pracowników,

3. W skład Rady Szkoły  wchodzi :

1)   czterech przedstawicieli rodziców wybranych przez ogólne zebranie rodziców,

2)   czterech przedstawicieli nauczycieli wybranych przez radę pedagogiczną,

4. Rada  Szkoły  opracowuje  regulamin w którym  określa :

1)   sposób tworzenia  rady, kadencję, wybór organów rady,

2)   sposób powoływania i odwoływania członków rady, kompetencje organów rady,

3)   tryb podejmowania uchwał,

4)   zakres prowadzenia gospodarki finansowej.

 

                          § 18

 

Rada Rodziców

 

1.  Rada Rodziców jest jedynym  reprezentantem  rodziców –opieku<

top