regulamin świetlicy

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Zabrzu

 

 

 1. I.                   Postanowienia ogólne.

 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, w swojej działalności realizuje cele i                             zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.         W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych, w klimacie bezpieczeństwa, zaufania i poszanowania godności.

 

 

 1. II.                Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej

 

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej nauki, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności;
 • inspirowanie do twórczej ekspresji;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, pedagogiem szkolnym, higienistką oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie imprez i uroczystości na terenie szkoły;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań;

  

 1. III.             Organizacja pracy świetlicy

 

 1. Świetlica czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne w godz. 10: 45 – 17:00. Pełniony jest także dyżur poranny w godzinach 6:45 – 7:45.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w sekretariacie szkoły Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 3. Karta ta zawiera podstawowe dane:

- imię i nazwisko uczestnika, klasę;

- datę i miejsce urodzenia;

- adres zamieszkania;

- imiona rodziców/prawnych opiekunów oraz ich telefony kontaktowe;

- dodatkowe informacje o uczniu;

- czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;

- informacje o odbiorze ucznia ze świetlicy(imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą odbierać dziecko oraz ich telefony kontaktowe);

- dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu( pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 8 rok życia o samodzielnym powrocie do domu);

- miejsce pracy rodziców oraz poświadczone pieczątki z zakładów pracy;

- warunki dotyczące pobytu dziecka w świetlicy;

- oświadczenie komisji kwalifikacyjnej - decyzja;

 

W przypadku zmiany danych lub ustaleń w Karcie, rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z data i podpisem.

 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mogą korzystać z obiadów w godzinach 11:30-13:20 według ustalonego przez dyrektora szkoły harmonogramu wydawania posiłków.
 2. Opiekę nad uczniami w świetlicy sprawują wychowawcy świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej i bezpośrednio podlegają dyrektorowi szkoły.

 

 1. IV.             Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

 

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie złożenia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice /prawni opiekunowie. Termin składania kart na następny rok szkolny upływa z dniem 10 września.
 2. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje, powołana przez dyrektora szkoły, komisja kwalifikacyjna, w skład której wchodzą dyrektor szkoły, kierownik świetlicy oraz wychowawcy świetlicy szkolnej.
 3. Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy na posiedzeniu rekrutacyjnym tylko te Karty zgłoszenia, które będą rzetelnie i kompletnie wypełnione.
 4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I-III, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo i potwierdza ten fakt w Karcie zgłoszenia.
 5. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy szkolnej..
 6. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie w ciągu roku szkolnego mogą złożyć do dyrektora pisemny wniosek o przyjęciu do świetlicy szkolnej, jeżeli podejmą pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach lub gdy rodzina znajduje się w szczególnej sytuacji losowej.
 7. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor
 8. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej w razie odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w czasie 7 dni od daty zakończenia rekrutacji do świetlicy. Odwołanie rozpatrzone będzie w przeciągu 14 dni od daty wpływu.

 

 1. V.                Wychowankowie świetlicy –prawa i obowiązki

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 

 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływania na planowanie pracy w świetlicy;
 • korzystania z organizowanej formy dożywiania;

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 

 • systematycznego udziału w zajęciach,
 • usprawiedliwienie swojej nieobecności,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,( osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela - wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

 1. VI.             Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszty naprawy.
 2. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione w świetlicy cenne przedmioty.
 3. 3.      Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka, zadeklarowanego w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 4. 4.      Wychowawca nie wyda dziecka: osobie nieupoważnionej przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osobie nietrzeźwej (w takiej sytuacji pracownik niezwłocznie wzywa policję).
 5. 5.      Pracownik świetlicy nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które zostało już odebrane i nadal przebywa na terenie szkoły czy boisku szkolnym.

 

 1. VII.          Dokumentacja świetlicy

 

 1. Ramowy rozkład dnia.
 2. Dzienniki zajęć( jeden na grupę).
 3. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej.
 4. Semestralne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
 5. Plan pracy oraz semestralne i roczne sprawozdania z działalności zespołu świetlicowego.
 6. Protokoły z zebrań z rodzicami.
 7. Regulamin świetlicy.
 8. Ankiety dla uczniów i rodziców dotyczące oceny i usprawnienia funkcjonowania placówki.

 

 

 

 

 

 

top