Szczegółowe Zasady Oceniania

Szczegółowe Zasady Oceniania
W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 6 W ZABRZU

 1. I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OCENIANIA

 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 1. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych I postępach w tym zakresie,
 1. b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 1. c) motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 1. d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o po­stępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 1. e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycz­no-wychowawczej.
 1. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
 1. b) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów I rodziców,
 1. c) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowaniewedług skali i wformach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
 1. d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych1
 1. e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.
 1. 4. Ocenianie pełni funkcję:
 1. a) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb)
 1. b) klasyfikacyjną (różnicuje I uporządkowuje uczniów zgodnie zpewną skalą, za pomocą umownego symbolu).
 1. 5. Przedmiotem oceny jest:
 1. a) zakres opanowanych wiadomości,
 1. b) rozumienie materiału naukowego,
 1. c) umiejętność w stosowaniu wiedzy,
 1. d) kultura przekazywania wiadomości.
 1. 6. Oceny dzielą się na:
 1. a) bieżące (cząstkowe),
 1. b) klasyfikacyjne śródroczne,
 1. c) klasyfikacyjne końcoworoczne.

 

 1. 7. W klasach I –III ocena klasyfikacyjna jest ocena opisową, która uwzględnia:
— postępy edukacyjne ucznia (umiejętności mówienia, czytania, pisania, umiejętności matematyczne, zainteresowania i umiejętności przyrodnicze, aktywność artystyczną i ruchową),

— postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym,

— osobiste osiągnięcia ucznia.

 

 1. 8. W klasach IV – VI oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się

              według następującej skali:

ocena słowna

cyfra

skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

 

 1. 9. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

ocena słowna

skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

 1. 10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:
 1. a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,
 1. b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierw­szym zebraniu,
 1. c) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,
 1. d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli przedmiotów.

 

 1. 11. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania,
 1. a) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,
 1. b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

 

 1.  II. ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
 1.      I KRYTERIA OCENIANIA

 1.  1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i po­staw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania. .

 

 1. 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących pod­staw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

 

 1. 3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

 

                    Poziom                    Kategoria                   Stopień wymagań

 

                                                Zapamiętanie wiadomości      Wymagania konieczne (K)

WIADOMOŚCI

                                                Zrozumienie wiadomości         Wymagania podstawowe (P)

                                               

                                                Stosowanie wiadomości           Wymagania rozszerzające (R)

   w sytuacjach typowych

UMIEJĘTNOŚCI

                                           Stosowanie wiadomości                 Wymagania dopełniające (D)

                                              w sytuacjach problemowych

 

 Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

 1. 4. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują na­stępujące kryteria:

 

Stopień wymagań

Zakres celów

Konkretne określenie (czasowniki operacyjne)

 

 

 

 

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania. Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości. Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.  

—    nazwać

—    zdefiniować

—    wymienić

—    zidentyfikować

—    wyliczyć

—    wskazać

P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania.

—    wyjaśnić

—    streścić

—    rozróżnić

—    zilustrować

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów.

Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

—    rozwiązać

—    zastosować

—    porównać

—    sklasyfikować

—    określić

—    obniżyć

—    skonstruować

—    narysować

—    scharakteryzować

—    zmierzyć

—    wybrać sposób

—    zaprojektować

—    wykreślić

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania syntezy i analizy nowych zjawisk.

Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

—    udowodnić

—    przewidzieć

—    ocenić

—    wykryć

—    zanalizować

—    zaproponować

—    zaplanować

 

 1. 5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogiczej lub innej poradni specjalistycznej1 obniżyć wymagania eduka­cyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:
 1. a) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej1
 1. b) leżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego‚ rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

 

 1. 6. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę: Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocz­nej i końcoworocznej:

Zakres wymagań

stopień

konieczne

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

-

-

-

-

niedostateczny 1

+

-

-

-

dopuszczający 2

+

+

-

-

dostateczny 3

+

+

+

-

dobry 4

+

+

+

+

bardzo dobry 5

Wymagania wykraczające

celujący 6

 

 1. 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki — jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi — nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

 

 1. 1. Formy i metody

— odpowiedź ustna,                

—    zadanie domowe,

—    wypracowanie,

—    kartkówka (obejmujący niewielką partię materiału. i trwa nie dłużej niż 15 min.),

—    praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

—    sprawdzian (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

—    test,

—    referat,

—    praca w grupach,

—    praca samodzielna,

—    praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, kota zainteresowań itp.,

—    testowanie sprawności fizycznej,

—    ćwiczenia praktyczne,

—    prezentacje indywidualne i grupowe,

—    opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

—    aktywność na zajęciach.

 

 1. 2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 1. 1.  Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

— obiektywizm,

— indywidualizacja,

— konsekwencja,

— systematyczność,

— jawność.

 

 1. 2. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem (test, praca klasowa).
 1. 3. Prace klasowe i sprawdziany zapowiedziane są co najmniej na tydzień wcześniej.
 1. 4. Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową. z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.
 2. 5. Kartkówka ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.
 3. 6. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziana.
 4. 7. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.
 5. 8. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
 1. 9.  Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
 1. 10.  Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu.
 1. 11. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, końcoworoczną) należy zakończyć przeprowadzanie sprawdzianów i prac klasowych.

 

 1.   3. Częstotliwość sprawdzania

 

 1. 1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa lub sprawdzian (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi).
 1. 2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 sprawdziany (z zastrzeżeniem, że prace klasowe nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu).
 2. 3. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 4 ocen cząstkowych (w tym 2 pisemne); jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 5 ocen cząstkowych (w tym 2 pisemne).
 1. 4. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.
 1. 5. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.
 1. 6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

                                                                                                                    

 1. 4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów

 

 1. 1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
 1. 2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
 1. 3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 1. 4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni.
 1. 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. 6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych pomocy nauczyciela oraz przez udział w zajęciach zespołów wyrównawczych.
 1. 7. Samorząd szkolny organizuje  „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

 

  5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów

      

 1. 1.  Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

 

 1. 2.  Wychowawca gromadzi w zeszycie wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów.

 

 1. 3.  Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+” , „—”.

 

 1. 4. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

— nieobecność — „nb”

— nieprzygotowanie — „np”                     

— nie ćwiczący — „nć”.

 

 1. 5.  Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

—  zakres materiału.

 

 1. 6. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego za­kresu wiedzy i umiejętności wpisywane sąkolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające — kolorem zielonym, inne oceny kolorem czarnym (niebieskim).

 

 1. 7.  Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje wdzienniku lekcyjnym.

 

 1. 8. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o promocji z wyróżnieniem.

 

 1. 9. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i  konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 

 IV.   SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW  O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 

 1. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 1. 3. Sprawdzoną i ocenione pisemne prace kontrolne sąprzechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

 5.   Rodzice informowani sąo postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 3 razy w roku szkolnym.

 

 1. 6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożą­cych ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku.

 7. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku.

 

 1. 8. Natydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas sązobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych.
 1. 9. Nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.
 2. 10. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóci to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą ww. okoliczności).
 1. 11. Po zakończeniu I semestru nauki w lutym dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do publicznej wiadomości uczniów na apelu porządkowym, rodziców — na wywiadówce.
 1. 12. Rodzice uczniów klas szóstych, szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymu­ją list pochwalny lub list gratulacyjny.

 

V. KLASYFIKOWANIE          

     

1.  W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

a) śródroczne — za I okres w ostatnim tygodniu przed fenami zimowymi,

b) końcoworoczne — w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 

 1. 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statucie Szkoły, oraz oceny  zachowania.

 

3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz ocen zachowania, według skali określonej w Statucie Szkoły.

 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania — wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogiczne która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

 

5. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

 

6. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według skali określonej w Statucie Szkoły

 

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jak średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna nie może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są określone w Statucie Szkoły.

 

9. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

 

10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia ź zajęć wychowani fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” , „zwolniona”.

 

11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczając połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. 12. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. 13. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z  powodu nieobecności nieusprawied­liwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów)‚ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

14. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)  realizujący indywidualny tok lub program nauki,

b)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

c)  ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego, w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w  planach nauczania, z sztuki, wychowania technicznego i fizycznego.

 

15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekuna­mi) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora.

 

16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany w obecności dyrektora. Ocenę ustala nauczyciel eg­zaminator.           

.

17. Uczeń ma .prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K,P,R,D) obej­mujących pytania egzaminacyjne.

 

18. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej .

 

19. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

20. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający:

— skład komisji,

— termin egzaminu,

— pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne),

— wynik części pisemnej I ustnej oraz ocenę,

21. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.        

 

VI. EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1. Uczeń, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, który

w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 

 1. 3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjąt­kiem egzaminu ze sztuki oraz wychowania fizycznego z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze. — jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący

c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w p. 5 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego  takie same zajęcia edukacyjne, ztym‚ że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje wporozumieniu zdyrek­torem tej szkoły.

 

7. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.  Pytania   egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne zodpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.

 

 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawiera­jący: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną  przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o  ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie, określonym  przez dyrektora szkoły.

 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego  nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego może promować warunkowo ucznia klas IV-V, który nie zdał egzaminu oprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.               

 

VII. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni ) mogą zgłosić na piśmie w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektorowi szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że  semestralna / roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena z zachowania została ustalona w sposób niezgodny z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna/ roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :

 

a) w przypadku semestralnej/ rocznej oceny z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną / roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych .

 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania powołana - ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, i termin posiedzenia komisji w celu ustalenia oceny z zachowania uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. W skład komisji o której mowa w ust 2 pkt.1 wchodzą :

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

 

5. W skład komisji o której mowa w ust 2 pkt.2 wchodzą :

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 lit b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

7. Ustalona przez komisję semestralna/ roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub ocena ze sprawowania nie może być niższa niż ustalona wcześniej. W przypadku klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych ocen ta może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

8. Z prac komisji o której mowa w ust.4  sporządza się protokół zawierający :

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania )sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

Do protokołu należy dołączyć prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół należy dołączyć od arkusza ocen ucznia.

 

9. Z prac komisji o której mowa w ust.5 sporządza się protokół zawierający :

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół należy dołączyć do arkusza ocen ucznia.

 

                            VIII. PROMOWANIE

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć określonych wszkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowo roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

2. Uczeń kończy szkołę‚ jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej  uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

 

               IX. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 

 1. Ocena  z  zachowania  wyraża  opinię  szkoły  o  wypełnianiu  przez  ucznia  obowiązków  szkolnych,  jego kulturze  osobistej,  postawie  wobec  kolegów  i  innych  osób,  funkcjonowaniu  w  środowisku szkolnym, respektowaniu  zasad  współżycia  społecznego  i  ogólnie  przyjętych  norm  etycznych.
 1. Zasady ustalania oceny z zachowania:

a) Ocenę  zachowania  ucznia  ustala  wychowawca  klasy,  nie  później  niż  na tydzień  przed   klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej, uwzględniając:

- punktację uzyskaną w semestrze  /roku szkolnym

- samoocenę  ucznia

- opinie  uczniów  wyrażających  własne  zdanie  o  zachowaniu  kolegów

- opinie  nauczycieli  i  pracowników  szkoły

- uwagi  odnotowane  w  zeszycie  wychowawczym

- frekwencję

- możliwości  poprawy  zachowania

b) Ocenę  zachowania  śródroczną  i  końcoworoczną  ustala  się  według  następującej skali:

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

- nieodpowiednie

- naganne

 

 1. Ocena  zachowania  nie  może  mieć  wpływu  na:

a) oceny  z  zajęć  edukacyjnych

b) promocję  do  klasy  programowo  wyższej  lub  ukończenia  szkoły

 

 1. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności :

a) wywiązywanie się  z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

 

                                      X. SPOSÓB USTALANIA OCENY

 

1. Otrzymaniu konkretnych ocen odpowiada poniższy szablon zachowań w formie opisowej:

 

a) Wzorową ocenę z  otrzymuje uczeń oceniony z większości kategorii na 6. Uczeń ten          odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, szanuje wszystkich uczniów i postępuje zgodnie ze statutem szkoły. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie używa wulgarnych i obraźliwych zwrotów, przestrzega nakazów i zakazów przyjętych w szkole, nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków, przeciwstawia się zachowaniom agresywnym, przemocy, niszczeniu mienia szkoły i mienia kolegów. Dba o czystość klasy i szkoły, aktywnie działa na rzecz społeczności szkoły, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia, nie łamie zasad zachowania na przerwach, podczas lekcji wykazuje dużą aktywność, pomaga w nauce słabszym kolegom, bierze udział w konkursach i zawodach sportowych.

Uczeń wzorowy powinien być schludny i czysty, nie powinien mieć farbowanych włosów, tatuaży, malowanych paznokci. Nie powinien nosić biżuterii, emblematów świadczących o przynależności do różnych organizacji, nie powinien siedzieć na lekcjach w nakryciu głowy. Powinien nosić obuwie zmienne w okresie wyznaczonym przez dyrektora i odświętny strój podczas uroczystości szkolnych.

 

b) Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który został oceniony na 5 w większości kategorii. Szanuje pracowników szkoły i kolegów, ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,  może mieć nieusprawiedliwione pojedyncze spóźnienia. Jego wygląd nie odbiega od wizerunku ucznia SP 6, złamał nie więcej niż jedną zasadę zachowania na przerwach, najczęściej, poza pojedynczymi przypadkami jest przygotowany do lekcji, przynosi potrzebne przybory i dzienniczek, dotrzymuje terminów podjętych zobowiązań, bierze czynny udział w lekcjach i działaniach na rzecz klasy i szkoły. Wyjątkowo zdarza mu się  nie posprzątać  po sobie, obrazić kogoś słownie, uczestniczyć w zwadzie. Uczeń bardzo dobry nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków, nie przejawia zachowań  agresywnych, nie wymusza i nie zastrasza, nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 

c) Dobrą ocenę  otrzymuje uczeń, który większość kategorii zaliczył na 4. Taki uczeń nie otrzymał uwag, ale również niczym nie wyróżniał się w kategoriach : ,,Stosunek do nauki”, ,,Takt i kultura w stosunkach z ludźmi”, ,,Postawa społeczna”. Ma usprawiedliwione prawie wszystkie nieobecności i spóźnienia i nie więcej niż dwukrotnie złamał zasady dotyczące wizerunku ucznia SP 6 i zasady zachowania na przerwach.

 

d) Poprawną ocenę  otrzymuje uczeń, który większość kategorii zaliczył na 3. Zdarza mu się niegrzecznie odnosić do pracowników szkoły. Jego wygląd odbiega od wizerunku ucznia SP6, często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się, na przerwach dość często łamie regulamin (np. biega, krzyczy, zaczepia, przezywa, śmieci), w kategoriach ,,Stosunek do nauki”, ,,Takt i kultura”, ,,Postawa społeczna” zdarzają mu się pojedyncze uchybienia.

 

e) Nieodpowiednią ocenę  otrzymuje uczeń, który większość kategorii zaliczył na 2. Odnosi się niegrzecznie do pracowników szkoły i kolegów, często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub notorycznie spóźnia się na nie, na przerwach nie przestrzega zasad regulaminu, a swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych, jest arogancki, używa wulgarnych wyrażeń, zaczepia kolegów. Uczeń ma niewłaściwy stosunek do nauki, jest często nieprzygotowany do lekcji lub brak mu potrzebnego wyposażenia, nie wywiązuje się z powierzonych zadań, bez ważnego uzasadnienia rezygnuje z udziału w konkursach. Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

f) Naganną ocenę otrzymuje uczeń, którego zachowanie i postępowanie powodują, że             większość kategorii zaliczył na 1. Notorycznie łamie on regulaminy obowiązujące w szkole, jego wygląd znacznie odbiega od wizerunku ucznia SP 6, notorycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się. Podczas przerw zachowuje się agresywnie, wszczyna bójki, dokucza, zaczepia, obraża, używa wulgarnego słownictwa. Notorycznie nie przygotowuje się do zajęć i wykazuje całkowity brak aktywności na lekcjach, nie nosi potrzebnego wyposażenia i dzienniczka. Uczeń dopuszcza się podrabiania usprawiedliwień i podpisów, kradnie, wymusza, niszczy mienie szkoły i kolegów, ma konflikty z prawem, zażywa, rozprowadza lub udostępnia alkohol, papierosy, narkotyki.

2. Oceny z zachowania dokonuje się wg kryterium punktowego w VI kategoriach :

I. Wizerunek ucznia

II. Frekwencja

III. Zachowanie na przerwach

IV. Stosunek do nauki

V. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

VI. Postawa społeczna

 

1.  Kategoria – WIZERUNEK UCZNIA

POSTAWA

Uczeń SP6:

 • zna i używa słowa: przepraszam, dziękuję, proszę, dzień dobry, do widzenia
 • do wszystkich pracowników szkoły odnosi się z szacunkiem
 • nie jest agresywny i złośliwy wobec kolegów
 • przestrzega zasad zachowania na przerwach, dba o bezpieczeństwo swoje i innych
 • nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (scyzoryki, zapałki, petardy itp.)
 • wywiązuje się z obowiązków szkolnych (nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez uzasadnienia, nie spóźnia się, systematycznie przygotowuje się do zajęć, nosi przybory szkolne, prowadzi zeszyty, uzupełnia zaległości związane z nieobecnością
 • przestrzega ogólnie przyjętych w szkole nakazów i zakazów
 • dba o czystość szkoły, nie śmieci, nie dewastuje sprzętów szkolnych, szanuje cudzą własność
 • nie zastrasza, nie szantażuje, nie wyłudza
 • nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków

WYGLĄD

 • odpowiedni, schludny, i czysty strój, który nie jest wyzywający i zakrywa odpowiednie części ciała (brzuch, plecy), brak w nim jest takich elementów jak: szaliki klubowe, dżokejki, chusty, glany, emblematy sugerujące przynależność do subkultur młodzieżowych lub klubów sportowych
 • zadbane, czyste włosy w naturalnym kolorze ( nie są farbowane), bez trwałej ondulacji
 • krótkie fryzury u chłopców
 • chłopcy nie noszą kolczyków
 • brak makijażu, tatuaży, skromna biżuteria
 • czyste, krótkie, nie pomalowane paznokcie
 • noszenie zmiennego obuwia w okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny
 • obowiązek zakładania odświętnego  stroju na uroczystości szkolne (biała bluzka, koszula, ciemna spódnica, spodnie) 

Kryterium oceny zachowania:

 • brak wpisów do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 6
 • 1 wpis do zeszytu uwag obniża ocenę o jeden stopień

2.  Kategoria – FREKWENCJA

Kryterium oceny zachowania:

 • wszystkie nieobecności usprawiedliwione, brak spóźnień – kategoria zaliczona na 6
 • wszystkie nieobecności usprawiedliwione, pojedyncze spóźnienia – kategoria zaliczona na 5
 • pojedyncze opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia, pojedyncze spóźnienia – kategoria zaliczona na 4
 • częste opuszczenia lekcji bez usprawiedliwienia, częste spóźnienia – kategoria zaliczona na 3
 • częste opuszczanie godzin bez usprawiedliwienia, notoryczne spóźnienia – kategoria zaliczona na 2
 • notoryczne opuszczanie godzin bez usprawiedliwienia, notoryczne spóźnienia – kategoria zaliczona na 1

3.   Kategoria – ZACHOWANIE NA PRZERWACH

Kryterium oceny zachowania:

 • brak wpisów do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 6
 • 1 wpis do zeszytu uwag obniża ocenę o jeden stopień

4.   Kategoria – STOSUNEK DO NAUKI

+ udzielanie korepetycji koleżeńskich

+ wybitna aktywność na lekcji (przygotowanie referatu, wykonanie pomocy   dydaktycznej, prowadzenie lekcji, itp.)

+ uczestnictwo w konkursach, zawodach

+ dotrzymanie ustalonych terminów, wywiązywanie się z powierzonych oraz dobrowolnych prac i zadań

- nieprzygotowanie do lekcji

- brak wyposażenia potrzebnego do lekcji

- brak dzienniczka

- nieodpowiedzialna i nieuzasadniona rezygnacja z udziału w konkursach, w zawodach

- niedotrzymywanie ustalonych terminów, nie wywiązywanie z powierzonych oraz  prac i zadań

 

Kryterium oceny zachowania:

 • brak wpisów do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 4
 • pojedyncze  wpisy dodatnie do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 5
 • częste  wpisy dodatnie do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 6
 • pojedyncze  wpisy ujemne  do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 3
 • częste  wpisy ujemne do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 2
 • bardzo częste  wpisy ujemne do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 1
 1. Kategoria – TAKT I KULTURA W STOSUKACH Z LUDZMI

+ wysoka kultura słowa i dyskusji

+ przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy

+ wysoka kultura osobista

- wulgarny język, arogancja, ignorowanie upomnień i poleceń nauczyciela

- niestosowne zachowanie na lekcji

- przejawy agresji i brutalności

- podrabianie podpisów, usprawiedliwień, dokumentów

- kradzież

- wymuszanie

- konflikt z prawem

- zażywanie alkoholu, papierosów, narkotyków

- rozprowadzanie, udostępnianie alkoholu, papierosów, narkotyków

 

Kryterium oceny zachowania:

 • brak wpisów do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 4
 • pojedyncze  wpisy dodatnie do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 5
 • częste  wpisy dodatnie do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 6
 • pojedyncze  wpisy ujemne  do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 3
 • częste  wpisy ujemne do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 2
 • bardzo częste  wpisy ujemne do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 1

 Kategoria – POSTAWA SPOŁECZNA

+ przeciwstawianie się niszczeniu i szanowanie pracy oraz mienia swojego i innych

+ aktywność w działaniach na rzecz zespołu klasowego, społeczności szkoły i lokalnej

+ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, prawidłowa reakcja na przejawy zagrożenia

+ dbanie o czystość klasy, korytarza oraz całego terenu szkoły 

- nieuczciwość, oszustwo, niestosowne zachowanie wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

- powodowanie lub lekceważenie zagrożenia bezpieczeństwa, brak reakcji na ostrzeżenie

- zanieczyszczanie klasy, korytarza oraz całego terenu szkoły

 

Kryterium oceny zachowania:

 • brak wpisów do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 4
 • pojedyncze  wpisy dodatnie do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 5
 • częste  wpisy dodatnie do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 6
 • pojedyncze  wpisy ujemne  do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 3
 • częste  wpisy ujemne do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 2
 • bardzo częste  wpisy ujemne do zeszytu uwag – kategoria zaliczona na 1

 3. Postanowienia końcowe.

 a) Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  stopień celujący.

b) Można  usprawiedliwić  uczniowi  do  10  godzin  nieobecnych  w  semestrze  z  ważnych  przyczyn, innych  niż  choroba.

c) Nie  niweluje  się  punktów  ujemnych  za  naganę  dyrektora  (wicedyrektora),  wybryk  chuligański.

d) Uczeń  ma  obowiązek  w  dniu ustania przyczyny uniemożliwiającej uczestnictwo w  zajęciach dostarczyć pisemne  usprawiedliwienie.

e) Pod  koniec  każdego  roku  szkolnego  dokonywana  jest  ewaluacja  Szczegółowych Zasad Oceniania  na  podstawie  pomiaru  dokonanego poprzez  ankiety  skierowane  do nauczycieli,  uczniów (ewentualnie  rodziców)

                                        XI. PROCEDURA EWALUACJI SZO

1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Szczegółowych Zasad Oceniania na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów (ew. rodziców).

2. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.

top